Účetní odpisy

16.01.2018

ÚČETNÍ ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU

Odpisování dlouhodobého majetku má dvojí funkci. Je důležitým nástrojem dodržení zásady opatrnosti v účetnictví, kde zobrazuje postupný pokles hodnoty majetku a je však také neméně důležitým nástrojem daňové optimalizace v oblasti daně z příjmů.

Většina fyzických a právnických osob k odpisům majetku přistupuje většinou právě z daňového pohledu - zajímá je, o kolik maximálně je možné snížit základ daně, případně, zda je možné daňové odpisy přerušit v případě hrozící daňové ztráty. Role odpisů v účetnictví je často opomíjena a podřazována právě roli daňové. Jsou to ale právě účetní, nikoliv daňové odpisy, které určují, zda účetnictví a účetní závěrka bude (při správně stanovených účetních odpisech), nebo nebude (při chybně stanovených či dokonce přerušených účetních odpisech) podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. V tomto článku budeme věnovat pozornost právě účetním odpisům, jejich správnému výpočtu a zaúčtování.

Postupně si budeme klást otázky - kdo odpisuje, který majetek se odpisuje a který nikoliv, jak a při dodržení jakých zásad účetní odpisy vypočítat, jak odpisy zaúčtovat.

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNÍHO ODPISOVÁNÍ MAJETKU

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), stanoví jen rámcové zásady pro účetní odpisování, proto v případě konkrétních účetních postupů se zákon v § 4 odst. 2 odvolává na prováděcí předpisy,

- Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli (dále jen "VPU"),

- Český účetní standard č. 13 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, konkrétně jeho čtvrtá část (dále jen "ČÚS").

Ještě v rámci legislativy upravující účetní odpisy si položme zásadní otázku: Jsou účetní odpisy povinné, nebo se jedná jen o právo účetní jednotky? Na základě § 25 odst. 2 ZU mají účetní jednotky vyjádřit při oceňování majetku ke dni, k němuž se provádí účetní závěrka (tj. k rozvahovému dni) také všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta. Jednou z účetních metod, jak uvedenou zásadu opatrnosti vyjádřit, je účetní odpisování. Účetními odpisy se vyjadřuje snížení hodnoty majetku trvalého charakteru.

Pokud tedy reálně dochází ke snižování hodnoty majetku, jsou účetní odpisy povinné, v opačném případě by účetní závěrka nebyla věrným obrazem skutečnosti. Reálně dochází ke snížení hodnoty majetku jednak používáním, a to v závislosti na jeho četnosti a intenzitě, a dále dochází ke snížení hodnoty majetku prostým působením času (zcela jistě jinak působí faktor času na novostavbu tovární haly a jinak na výpočetní techniku).