Metodické vymezení: Postup prací na roční účetní závěrce

16.01.2018

Metodické vymezení: Postup prací na roční účetní závěrce:

1. Přípravné práce

1.1. Kontrola převodu zůstatků z minulého roku

1.2. Inventarizace

1.3. Účetní analýza

1.4. Daňová analýza

2. Účetní uzávěrka - uzavírání účetních knih

3. Účetní závěrka (včetně finanční analýzy)

4. Závěrečný účet

5. Zveřejňování údajů z účetní závěrky

Čl. 1

Podstata účetní závěrky

1.1. Cílem účetní závěrky je zjištění:

- stavu majetku a závazků ke stanovenému datu,

- stavu majetkových a finančních fondů,

- výsledku hospodaření prostřednictvím příjmů a výdajů (nákladů a výnosů

z hospodářské činnosti),

- změny finanční pozice,

- toků peněžních prostředků.

1.2. Povinnost účetní uzávěrky a účetní závěrky

VZOR:

Povinnost účetní závěrky obecně a závazně stanoví § 17 a §§ 18 - 23 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro uzavírání a otevírání účtů v územně samosprávných celcích - obcích platí:

- vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu,

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky,

- vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,

- Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih,

- Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech.

Čl. 2

Etapizace prací

2.1. Přípravné práce na provedení roční účetní závěrky.

Do této zvolené etapy zahrnuje obec především ty skutečnosti, které souvisí s uzavíráním knih v širším pojetí a jsou tvořeny takovými postupy, jako je např.:

- Provedení kontroly průběžného evidování transakcí, k nimž v účetním období došlo a které jsou významně odlišné od běžně evidovaných účetních případů. Jinak řečeno prověření správnosti účetních postupů u neobvyklých hospodářských operací. Cílem tohoto postupu je ujištění, že se věcná a časová příslušnost se odvíjí od vhodné aplikace příslušných platných právních předpisů.

Termín: prosinec běžného roku

Odpovídá: ved. finančního odboru

- Zhodnocení významu a dopadu hospodářských skutečností zobrazených v účetním systému. Kvalita a pojetí účetní soustavy v účetní jednotce a organizační a věcná příprava v průběhu roku.

Termín: prosinec běžného roku

Odpovídá: ved. finančního odboru

- Zkompletování potřebné dokumentace k jednotlivým hospodářským operacím a účetním případům, které budou dokumentovat, že zvolené postupy odpovídají charakteru účetního případu a platné legislativě.

Termín: prosinec běžného roku

Odpovídá: ved. účtárny

- Zhodnocení celkové úrovně účetního systému v jednotce z hlediska srozumitelnosti, přehlednosti a trvanlivosti účetních zápisů.

Termín: prosinec běžného roku

Odpovídá: ved. účtárny

- Zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému, úrovně zpracování vnitřních směrnic a jejich aplikace.

Termín: prosinec běžného roku

Odpovídá: ved. finančního odboru

2.2. Kontrola převodu zůstatků z minulého roku.

Jde o zajištění bilanční kontinuity majetku a závazků podle jednotlivých syntetických i analytických účtů.

Dále se jedná o kontrolu zúčtování rozdělení výsledku hospodaření v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.

Termín: 31. 12.

Odpovídá: ved. finanční účtárny

2.3. Provedení a vyhodnocení inventarizací a zúčtování inventarizačních rozdílů.

Provedení řádné inventarizace majetku a závazků je jednou z hlavních podmínek zabezpečující průkaznost účetnictví.

Inventarizace je zajištěna vnitropodnikovou směrnicí o inventarizaci majetku a závazků obce, kde je stanoven její průběh a vyhodnocení podle jednotlivých složek majetku a závazků:

2.3.1. Kontrola účetního stavu a ocenění majetku a závazků.

Zabezpečit a ověřit správné ocenění inventarizovaného majetku a závazků na základě zákona o účetnictví a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, kde je speciálně řešeno ocenění dlouhodobého majetku, zásob, ostatního majetku a závazků.

2.3.2. Zjištění skutečného stavu fyzickou a dokladovou inventurou.

Ve vnitropodnikové směrnici o inventarizaci jsou stanoveny termíny pro fyzické inventury hmotného majetku a dokladové inventury u ostatního majetku a závazků včetně osob odpovědných za jejich provedení a složení komisí.

V případě přirozených úbytků zásob je třeba postupovat podle příslušného interního pokynu. Způsob tvorby normy přirozených úbytků je tímto pokynem prokazatelně doložen (technologickým propočtem a odbornou expertízou).

2.3.3. Vyčíslení inventarizačních rozdílů a jejich vypořádání.

Zabezpečit zúčtování inventarizačních rozdílů do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků (a to včetně případných inventarizačních rozdílů k 31. 12., zjištěných až v průběhu měsíce ledna) a podle dílčích inventarizačních rozdílů správně proúčtovat (není možné provádět kompenzaci manka a přebytků na majetku a závazcích).

V případě nutnosti umožnit účast auditora při přípravě a vyhodnocení inventarizací a namátkově i při provádění vlastních fyzických inventur.

Termín: dílčí termíny dle směrnice o inventarizaci

Odpovídá: předseda UIK

2.4. Účetní analýza (navazuje na inventarizaci účtů).

Účetní jednotka zahrnuje do svých aktiv majetek za podmínek jestliže:

- má k němu vlastnické právo,

- jednotlivé položky aktiv lze ocenit ve smyslu zákona o účetnictví,

- z majetku plyne organizaci budoucí prospěch.

2.4.1. Kontrola uplatnění realizačního principu se váže výhradně k hospodářské činnosti obce:

Podstata realizačního principu souvisí s okamžikem realizace, tj. okamžik zaúčtování realizovaných výkonů do výnosů. Z hlediska účetní závěrky je nutné věnovat pozornost v tomto směru lednovým fakturám, které byly vystaveny za výkony dodané v prosinci a tyto faktury zaúčtovat ještě do starého účetního období.

2.4.2. Vyúčtování kursových rozdílů.

Nutnost zúčtovat kurzové rozdíly je důsledkem požadavku stanoveného v zákoně o účetnictví - oceňovat devizové operace vedle korunové hodnoty také v cizích měnách. Korunovou hodnotu deviz a valut je třeba aktualizovat kurzem ČNB platným k 31. 12.

2.4.3. Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů u podnikatelské (tj. zdaňované) činnosti.

U časového rozlišení je třeba ověřit podmínku, zda účetní případy zúčtované na účtech 381 až 385 splňují podmínku, že je znám:

- titul (účel),

- přesná částka,

- období, jehož se týkají.

Tyto podmínky musí být splněny současně, pokud nejsou, jedná se o rezervy nebo dohadné položky.

Zejména je nutno prověřit a zaúčtovat leasingové operace.

Časové rozlišení není nutno používat v případech:

- jestliže se jedná o nevýznamné položky,

- jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy.

Konkrétní případy časového rozlišení musí být řešeny vnitřní směrnicí.

Termín: k 31. 12.

Odpovídá: ved. finanční účtárny

2.4.4. Vyúčtování dohadných položek u podnikatelské činnosti.

Dohadné položky splňují podmínku, že je znám titul (účel) a období, jehož se týkají, ale není známa přesná částka. Aktivních dohadných položek je třeba používat tam, kde výnosy přísluší do běžného roku, ale nelze je účtovat jako pohledávky (není známa přesná částka). Jde především o náhrady za škody od pojišťovny (tato položka hraje roli u propočtu daně).

U dohadných účtů pasivních není přesně známa výše závazku. Jde zejména o nevyfakturované dodávky, náhrady škod placené organizací, předpokládané prémie a odměny vztahující se k běžnému roku (vyplácené až v následujícím roce), pokud není známa jejich přesná výše.

2.4.5. Tvorba a zúčtování rezerv na očekávaná rizika a ztráty v činnosti obce.

Zúčtování rezerv je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Principy tvorby a čerpání rezerv jsou stanoveny vnitřní směrnicí. U zákonných rezerv je nutno přesně vycházet ze zákona o rezervách. Jde zejména o rezervy na opravy, jejichž tvorba a čerpání musí být řešena systémově. Také tvorba a čerpání případných ostatních rezerv musí vycházet z vnitřní směrnice. Zůstatek rezerv je třeba při inventarizaci k 31. 12. ověřit a jakoukoliv změnu řádně zdůvodnit. Účty rezerv nesmí mít aktivní zůstatek.

Termín: k 31. 12.

Odpovídá: vedoucí finanční účtárny

2.4.6. Tvorba a čerpání opravných položek.

Postup je stanoven vnitropodnikovou směrnicí o tvorbě a používání opravných položek, včetně opravných položek u pohledávek za činností obce.

Při poklesu hodnoty jednotlivých pohledávek ze zdaňované - podnikatelské činnosti je nutno s vazbou na provedenou inventarizaci rozlišit, zda se jedná o trvalé nebo přechodné snížení hodnoty pohledávek proti stavu zachycenému v účetnictví a provést buď příslušný odpis (při trvalém snížení) nebo opravnou položku (při přechodném snížení majetku).

2.4.7. Pohledávky po lhůtě splatnosti (v obci za podnikatelskou, tj. zdaňovanou činnost)

Novela zákona o daních z příjmů č. 149/1995 Sb. umožňuje uplatnit vybrané pohledávky po lhůtě splatnosti jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V účetnictví jsou zajištěny podklady pro daňové účely - postup je stanoven směrnicí.

U vybraných pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze uplatnit jako výdaj ročně nejvýše zákonem stanovené procento z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením.

K vybraným nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 lze na základě inventarizace vytvářet opravné položky ve výši stanovené zákonem o rezervách - viz vnitropodniková směrnice.

2.4.8. Vykázání správné struktury výsledku hospodaření.

Upravit náklady a výnosy podle předem stanoveného klíče, aby se správně vyjádřila struktura výsledku hospodaření za zdaňovanou (podnikatelskou) činnost prováděnou obcí v souladu s ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pro vykázání ve výkazu zisků a ztrát.

2.4.9. Zásoby vlastní výroby.

V souladu s vnitropodnikovou směrnicí o zásobách vyčíslit a proúčtovat stav, případně změnu stavu zásob vlastní výroby.

2.4.10. Vyúčtování DPH

Podle ustanovení § 20 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, vyúčtovat DPH a souladu se zákonem o daních z příjmů § 24 odst. 2, v platném znění, provést zaúčtování.

Termín: k 31. 12.

Odpovídá: ved. finanční účtárny

2.5. V případě podnikatelské činnosti obce - zpracování údajů pro určení výše daňového základu

Poznámka:

Abychom získali daňový základ (daňový zisk), je třeba hrubý účetní zisk upravit o položky nákladů a výnosů, které tam jsou zahrnuty nad rámec daňových předpisů.

Tato úprava probíhá mimo účetní systém a je součástí daňového přiznání.

Podle struktury daňového přiznání a v souladu se zákonem o daních z příjmů je třeba připravit údaje pro úpravu účetního výsledku hospodaření.

Termín: k 31. 12.

Odpovídá: ved. fin. účtárny

Čl. 3

Uzavírání účtů

3.1. Účetní uzávěrka

Vlastní uzavírání účetních knih se stanoví v následujících krocích:

a) převody na účtech rozpočtového hospodaření,

b) vyčíslení zůstatků účtů nákladů a výnosů před zdaněním,

c) vyčíslení zůstatků aktivních a pasivních účtů,

d) zjištění změny finanční pozice,

e) provedení vnitřního zúčtování,

f) zúčtování všech zůstatků účtů třídy 5 a 6 na účet 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období,

g) zúčtování všech zůstatků aktivních a pasivních účtů a zůstatku na účtu zisků a ztrát na vrub a ve prospěch účtu 492 - Konečný účet rozvážný. Tento účet je po výše uvedených převodech vyrovnán a představuje schéma bilance k 31. 12.

Termín: v rámci uzavírání účtů

Odpovídá: ved. účtárny

3.2. Účetní závěrka, uzavření a zhodnocení výsledků za příslušný rok.

3.2.1. Účetní závěrka

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona o účetnictví tvoří účetní závěrku obce finanční a účetní výkazy, kterými jsou:

- Rozvaha,

- Výkaz zisků a ztrát,

- Příloha,

- Přehled o peněžních tocích,

- Přehled o změnách vlastního kapitálu.

Poznámka:

Vzory těchto výkazů obsahového vymezení položek a jejich uspořádání jsou vyhlášeny novými předpisy, kterými jsou:

- vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu,

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky, ustanovení § 3 vyhlášky, podle kterého se účetní závěrka skládá z částí:

- rozvaha, (bilance),

- výkaz zisků a ztrát,

- příloha,

- přehled o peněžních tocích,

- přehled o změnách vlastního kapitálu.

Příloha pro obce musí zajistit, aby účetní závěrka poskytla komplexní údaje o majetkové, finanční a důchodové situaci obce. Údaje, které neposkytne rozvaha a výkaz zisků a ztrát, doplňuje příloha.

Termín: v rámci roční účetní závěrky

Odpovídá: ved. účtárny

3.3. Zpracování ukazatelů pro finanční rozbor.

Termín: v rámci roční účetní závěrky

Odpovídá: ved. finančního odboru

Čl. 4

Prověření správnosti

4.1. Ověření roční účetní závěrky auditorem, resp. pracovníkem krajského úřadu v souladu s ustanovením zákona o obcích (viz ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb. a § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.).

Termín: násl. období po hodnoceném roce

Odpovídá: ved. finančního odboru

Čl. 5

Závěrečný účet

Poznámka:

Viz ustanovení § 43 zákona č. 128/2000 Sb.

VZOR:

5.1. Obsahové vymezení:

Závěrečný účet obce obsahuje především:

a) základní identifikační údaje (právní forma, sídlo, IČO),

b) zveřejňované údaje z finančních a účetních výkazů,

c) přílohu k účetní závěrce ve srozumitelném a úplném rozsahu,

d) výrok auditora včetně jeho jména, čísla dekretu (licence),

e) údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi datem, ke kterému jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz o plnění rozpočtu schváleny k předání zastupitelstvu, a datem konání schůze zastupitelstva, která schvaluje účetní závěrku,

f) výklad k uplynulému a předpokládanému vývoji činnosti obce a další činnosti (podnikatelská činnost obce) a finanční situaci účetní jednotky,

g) informace o změně finanční situace (z účtu 933),

h) informace o prodeji a pořizování dlouhodobého finančního majetku,

i) vymezení aktiv obce, které nesplňují podmínky budoucího prospěchu (nedobytné pohledávky, neupotřebitelný majetek apod.).

Termín: únor násl. období

Odpovídá: ved. finančního odboru

5.2. Zveřejňování údajů z účetní závěrky obce.

Údaje z účetních a finančních výkazů spolu s přílohou účetní závěrky, kde je zpracována i potřebná analýza, jsou předloženy zastupitelstvu, které je povinno k účetní závěrce zaujmout stanovisko a zveřejnit údaje.

5.2.1. Zveřejňované údaje:

- předepsané údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát, výkazu o plnění rozpočtu a přílohy k účetní závěrce,

- výrok auditora (kontrolora OÚ), který ověřil účetní závěrku,

- místo uložení závěrečného účtu a přílohy k účetní závěrce,

- pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti,

dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem, popř. věcnými břemeny,

- závazky významného charakteru, které nejsou vedeny v účetnictví (např. přijaté záruky).

5.2.2. Povinnost stanovená obci

Účetní jednotka - obec je povinna po schválení výroční zprávy umožnit každému do ní nahlédnout v sídle účetní jednotky nebo v místě zveřejněném pro oznámení.

Termín: neprodleně po schválení

Odpovídá: zastupitelstvo MěÚ, obce

Právní úprava:

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu

- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky

- Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

- Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih

- Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech

- Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 - Transfery

- Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 - Fondy účetní jednotky