Daňová evidence a účetnictví
pro fyzické osoby, právnické osoby a neziskové organizace

Daňová evidence

Hlavní požadavky na daňovou evidenci vyplývají z § 7b zákona č. 586/1992 Sb. Přičemž z toho vyplývají pouze tyto požadavky:

  • daňová evidence poskytuje podklady pro zjištění daně z příjmů
  • je dán způsob, jakým se oceňuje majetek a závazky
  • inventarizovat k 31.12.
  • archivovat

Účetnictví 


Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků ekonomické činnosti v peněžních jednotkách. 

Základní funkcí účetnictví je porovnávat stav majetku podniku zanesený v účetnictví se stavem skutečným. Dále pak poskytovat uživatelům základní informace, jak je daný podnik ekonomicky schopný, jaká je finanční situace podniku, jaké jsou hospodářské výsledky za určité časové období apod.

Tyto údaje se používají především při tvorbě finančních poznatků, finančních analýz apod. Informace o stavu účetnictví jsou určeny pro pracovníky podniku, dále pro jiné externí pracovníky a uživatele, kteří se o podnik zajímají.

Uživatelům jsou informace o finanční situaci podniku předkládány formou účetních výkazů. Tyto informace musí být především hodnověrné, srozumitelné, srovnatelné a správné.

Účetnictví tak plní především tyto funkce:

  1. Informační funkci, tzn. poskytuje informace o stavu podniku
  2. Registrační funkce
  3. Důkazní funkce tj. je prostředkem při vedení různých sporů
  4. Kontrolní funkce - tato funkce umožňuje především kontrolu stavu majetku a hospodaření
  5. Slouží k vyměření daňové povinnosti

iDoklad účetnictví a daňová evidence bez nutnosti nosit doklady sem a tam 

  • pokud iDoklad nemáte je možné se zaregistrovat přes níže uvedený odkaz

Odkaz na vytvoření účtu pokud ho nemáte https://app.idoklad.cz/Account/Registration?Ref=t09Wt1CtTeCGmT1UlT7fhBM0MQHC5FYus4%2FZunV9ZjQ%3D#

Aplikace pro bezhotovostní platby bez nutnosti pořizovat terminál  https://pay.trisbee.com